นายสุพรม ปัททุม
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ค.อ.ม.การศึกษาวิทยาศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

 

สาขาวิชาชีววิทยา
 

 

 

 
  นางสาวดวงดาว มงคลสวัสดิ์
ค.บ.ชีววิทยา
หัวหน้าสาขาชีววิทยา
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
     
นายอนุทิน พยุงวงษ์
วท.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1) ชีววิทยา
ป.บัณฑิตทางการสอน
นายวิโรจน์ ลิมพร
วท.บ.(เกียรตินิยม) ชีววิทยา
ป.บัณฑิตทางการสอน
นายธีระวุฒิ จันทะพันธ์
ค.บ.ชีววิทยา
ร.ม.รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
 
นางสาวยุภาวดี บุษบงค์
วท.บ.ชีววิทยาประยุกต์
ป.บัณฑิต วิชาชีพครู
  นางสาวณัฐกชนันท์ทองคำ
วท.บ.ชีววิทยาประยุกต์
ป.บัณฑิต วิชาชีพครู