นายสุพรม ปัททุม
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ค.อ.ม.การศึกษาวิทยาศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

 


สาขาวิชาฟิสิกสฺ์
 

 

 

 
  นายสมคิด รูปเหมาะ
ค.บ.ฟิสิกส์
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์
 
นางสาวพรพิทักษ์ คนหาญ
ค.บ.ฟิสิกส์
นายนิวัฒน์ วรสาร
วท.บ.ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต วิชาชีพครู
กศ.ม.การอุดมศึกษา
นางนุชจรี เบญมาตย์
วท.บ.ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต วิชาชีพครู
 
นางสาวจิรพรรณทิพย์ โทนุวงศ์
วท.บ.ฟิสิกส์
ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
วท.ม.วิทยาศาสตรศึกษา
  นางชนาภา ประสาททอง
ค.บ.ฟิสิกส์