นายสุพรม ปัททุม
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ค.อ.ม.การศึกษาวิทยาศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

 


สาขาวิชาเคมี
 

 

 

 
 

นายสุรศักดิ์ มีศิริ
วท.บ.(เกียรตินิยม) เคมี
หัวหน้าสาขาเคมี

 
     
นางสาววราภรณ์ แสงเจริญ
กศ.บ.เคมี
นางมีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์
วท.บ.เคมี
ป.บัณฑิต วิชาชีพครู
นางสาวอารีรัตน์ มัฐผา
วท.บ.(เกียรตินิยม)เคมี
ป.บัณฑิต วิชาชีพครู
วท.ม.วิทยาศาสตรศึกษา
 
นางสาวณัฐรินทร์ บำรุงตา
วท.บ.เคมี
 

นางสาวพัชราภรณ์

วิชาสาร
วท.บ.เคมี