นายสุพรม ปัททุม
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ค.อ.ม.การศึกษาวิทยาศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

 

สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

 

 
  นางเบญจรัตน์ สุคำภา
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วท.ม.วิทยาศาสตรศึกษา
หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 
 
นางสาวทัศนีย์ โคตรพรม
ค.บ.(เกียรตินิยม) วิทยาศาสตร์
(ชีววิทยา)
  นายวีระศักดิ์ พันที
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางสาวอัจฉรา หมื่นวงษ์
ค.บ.(เกียรตินิยม)วิทยาศาสตร์
นางสาววัชรีพร เชื้อกุณะ
วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ป.บัณฑิต วิชาชีพครู
นางสาวดวงนารี อินปาว
วท.บ.ชีววิทยา
ป.บัณฑิตวิชาชีพครู