.....

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

 

 

 

นายสุพรม ปัททุม
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ค.อ.ม.การศึกษาวิทยาศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

 

 
  นางเบญจรัตน์ สุคำภา
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วท.ม.วิทยาศาสตรศึกษา
หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 
 
นางสาวทัศนีย์ โคตรพรม
ค.บ.(เกียรตินิยม) วิทยาศาสตร์
(ชีววิทยา)
  นายวีระศักดิ์ พันที
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางสาวอัจฉรา หมื่นวงษ์
ค.บ.(เกียรตินิยม)วิทยาศาสตร์
นางสาววัชรีพร เชื้อกุณะ
วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ป.บัณฑิต วิชาชีพครู
นางสาวดวงนารี อินปาว
วท.บ.ชีววิทยา
ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
 
สาขาวิชาฟิสิกสฺ์
 

 

 

 
  นายสมคิด รูปเหมาะ
ค.บ.ฟิสิกส์
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์
 
นางสาวพรพิทักษ์ คนหาญ
ค.บ.ฟิสิกส์
นายนิวัฒน์ วรสาร
วท.บ.ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต วิชาชีพครู
กศ.ม.การอุดมศึกษา
นางนุชจรี เบญมาตย์
วท.บ.ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต วิชาชีพครู
 
นางสาวจิรพรรณทิพย์ โทนุวงศ์
วท.บ.ฟิสิกส์
ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
วท.ม.วิทยาศาสตรศึกษา
  นางชนาภา ประสาททอง
ค.บ.ฟิสิกส์
     
สาขาวิชาเคมี
 

 

 

 
 

นายสุรศักดิ์ มีศิริ
วท.บ.(เกียรตินิยม) เคมี
หัวหน้าสาขาเคมี

 
     
นางสาววราภรณ์ แสงเจริญ
กศ.บ.เคมี
นางมีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์
วท.บ.เคมี
ป.บัณฑิต วิชาชีพครู
นางสาวอารีรัตน์ มัฐผา
วท.บ.(เกียรตินิยม)เคมี
ป.บัณฑิต วิชาชีพครู
วท.ม.วิทยาศาสตรศึกษา
 
นางสาวณัฐรินทร์ บำรุงตา
วท.บ.เคมี
 

นางสาวพัชราภรณ์

วิชาสาร
วท.บ.เคมี

     
สาขาวิชาชีววิทยา
 

 

 

 
  นางสาวดวงดาว มงคลสวัสดิ์
ค.บ.ชีววิทยา
หัวหน้าสาขาชีววิทยา
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
     
นายอนุทิน พยุงวงษ์
วท.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1) ชีววิทยา
ป.บัณฑิตทางการสอน
นายวิโรจน์ ลิมพร
วท.บ.(เกียรตินิยม) ชีววิทยา
ป.บัณฑิตทางการสอน
นายธีระวุฒิ จันทะพันธ์
ค.บ.ชีววิทยา
ร.ม.รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
 
นางสาวยุภาวดี บุษบงค์
วท.บ.ชีววิทยาประยุกต์
ป.บัณฑิต วิชาชีพครู
  นางสาวณัฐกชนันท์ทองคำ
วท.บ.ชีววิทยาประยุกต์
ป.บัณฑิต วิชาชีพครู